گام اول: یک تکه چوب به تیر‌های کف بچسبانید

صدای جیر جیر کفپوش زمانی به وجود می‌آید که زیر ساز ی کف شروع به جدا شدن از تیرچه‌های کف می‌کند؛ میخ‌ها لق شده و داخل شدن و خارج شدن آن‌ها از تیرچه‌ها این صدا را به وجود می‌آورد.

برای قطع شدن این صدای آزار دهنده که بر اثر وجود فاصله‌های زیاد در زیر کفپوش به وجود می‌آید یک تکه چوب به تیرچه‌ی کف بچسبانید تا زیر سازی کف را محکم بگیرد. این تکه چوب، زیر سازی کف را نگه می‌دارد و از حرکت روبه پایین آن به سمت تیرچه جلوگیری می‌کند.


گام دوم: یک لایی در شکاف قرار دهید

برای فاصله‌های کوچک‌تر روی یک لایی چسب ساختمانی بزنید و آن را در فاصله‌ی میان تیر و زیر ساز فرو کنید.لایی را به زور فرو نکنید؛ چون باعث بزرگ‌تر شدن فاصله‌ی میان تیر و زیر ساز می‌شود.


گام سوم: زیر ساز را به کفپوش بچسبانید

اگر جدا شدن کفپوش از زیر سازی کف باعث ایجاد این مشکل شده با استفاده از یک پیچ کوتاه زیر سازی را به کفپوش پیچ کنید. از پیچ بلند استفاده نکنید چون می‌تواند کفپوش را سوارخ کرده و از آن بیرون بزند.


برای از بین بردن صدای جیرجیر کفپوش می‌توانید از یک چکش و میخ‌های سر گرد استفاده کنید.

گام چهارم: صدای جیر جیر را از بالای کفپوش برطرف کنید

می‌توانید با استفاده از یک چکش و میخ‌های سر گرد کار تعمیر را از روی کفپوش انجام دهید. برای کفپوش‌های چوبی، جایی را که صدای جیر جیر می‌دهد مشخص کنید و یک میخ سرگرد بلند را بکوبید تا جایی که امکان دارد در تیر کف فرو رود. اگر مشکل کار، جدا شدن کفپوش از زیر سازی است دومیخ در دو زاویه‌ی مخالف 45  درجه روی کفپوش بزنید. بعد روی میخ بکوبید تا از سطح کفپوش کمی پایین‌تر برود و روی آن را با بتونه پر کنید.


گام پنجم: صدای جیر جیر کفپوش‌های موکت شده را برطرف کنید

برای کفپوش‌های موکت شده با استفاده از یک تیغ موکت‌بر سوراخ کوچکی را در بالای جایی که صدای جیرجیر می‌دهد ایجاد کنید. موکت را کنار بزنید و از این‌جا کفپوش را به زیرسازی کف پیچ کنید. شکاف موکت باید به قدری بزرگ باشد که سر پیچ از آن بگذرد. اگر سر پیچ کناره‌های موکت را با خود به پایین می‌برد آن را شل کنید و موکت را روی آن بیندازید. اگر لازم شد شکاف موکت را بزرگ‌تر کنید.


منبع : Diynetwork