با کشیدن آستین روی سیم و کابل می‌توان محافظی برای آن‌ها ایجاد کرد و از گره خوردن و پیچیده شدن‌شان به یکدیگر جلوگیری کرد. آستین سیم و کابل را می‌توانید از فروشگاه‌های مربوطه خریداری کنید اما اگر کار با میل بافتنی را بلد باشید، بافتن آستین سیم و کابل کار بسیار ساده‌ای است. در این مطلب به چگونگی بافتن آستین سیم و کابل خواهیم پرداخت.

 • 18 گره روی میل چپ بیاندازید. مطمئن شوید اندازه‌ی میل‌ها برای کانوا مناسب است.
 • برای چهار ردیف بعدی الگوی شش گره رو، شش گره زیر، شش گره رو و شش گره زیر، شش گره رو، شش گره زیر را دو بار تکرار کنید.
 • پس از این‌که چهار ردیف اولی را بافتید، حالا می‌توانید بافتن ردیف را آغاز کنید. شش تای اول را از رو ببافتید. پس از انداختن هر گره آن را صاف کنید. به این شکل روی گره‌ها فشار وارد نمی‌شود و بین‌شان فاصله نمی‌افتد.
 • سه گره بعدی زیر را از میل بافتنی باز کنید روی میله‌ای که به اندازه‌ی کابل مورد نظر است بیاندازید. به یاد داشته باشید که اندازه‌ی کابل و میل بافتنی نباید تفاوت چندانی داشته باشند.
 • میل اندازه‌ی کابل را به جلو یا عقب کار منتقل کنید. جایی که میل کابل را قرار می‌دهید مسیر چرخیدن آن را تعیین می‌کند. اگر می‌خواهید کابل به سمت چپ بچرخد، میل کابل را جلوی کار قرار دهید. به همین شکل اگر می‌خواهید کابل به سمت راست بچرخد، میل کابل را عقب کار قرار دهید.
 • سه گره زیر بعدی را از میل متحرک باز کنید. سه گره اول را روی میل نگه دارید. به این شکل چرخش مورد نیاز در آستین سیم و کابل به وجود می‌آید.
 • حالا سه گره روی میل کابل را باز کنید. سعی کنید گره‌ها را زیاد نکشید و میل کابل را نزدیک به کل کار نگه دارید. به این شکل بافتن آسان‌تر می‌شود.
 • شش گره آخر را از رو بزنید و کل کار را برگردانید. به این شکل میلی که گره‌ها روی آن هستند در دست چپ و میل خالی در دست راست خواهد بود.
 • برای سه ردیف بعدی از الگو شش گره زیر، شش گره رو، شش گره زیر و شش گره رو، شش گره زیر، شش گره رو و شش گره زیر، شش گره رو، شش گره زیر استفاده کنید.
 • حالا شش گره رو بزنید و میل کابل را وارد سه گره بعدی بکنید. سه گره زیر بیرون از میل کابل بزنید و سپس گره‌ها را از آن خارج کنید. این ردیف را به سه گره رو کامل کنید.
 • مورد نهم را تکرار کنید و کار تمام می‌شود.


منبع : Wikihow